ગણેશ આરતી

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા | માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા ||

એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી |મસ્તક પર સિન્દૂર સોહે મૂસે કી સવારી ||

અન્ધન કો આંખ દેત કોઢ઼િન કો કાયા |બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા || 

પાન ચઢ઼ૈ ફૂલ ચઢ઼ૈ ઔર ચઢ઼ૈ મેવા | લડુઅન કા ભોગ લાગે સન્ત કરેં સેવા || 

દીનન કી લાજ રાખો શમ્ભુ-સુત વારી |કામના કો પૂરી કરો જગ બલિહારી || 


સિંદુર લાલ ચઢાયો અચ્છા ગજમુખ કો,દોંડીલ લાલ બિરાજે સુત ગૌરીહર કો હાથ લીયે ગુડ લડ્ડુ સાંઈ સુખવર કો, મહિમા કહે ના જાયે લાગત હું પદ કો…જય દેવ જય દેવ…


જય જય જી ગણરાજ વિધ્યાસુખદાતા, ધન્ય તુમ્હારો દર્શન મેરા મન રમતા..જય દેવ જય દેવ…
ભાવભગત સે કોઈ શરણાગત આવે, સંતતિ સંપતિ સબહી ભરપુર પાવે,ઐસે તુમ મહારાજ મોકો અતી ભાવે, ગોસાવી નંદન નિશદીન ગુન ગાવે… જય દેવ જય દેવ… 


જય જય જી ગણરાજ વિધ્યાસુખદાતા,ધન્ય તુમ્હારો દર્શન મેરા મન રમતા.. જય દેવ જય દેવ…
ઘાલીન લુટાંગન વાંદીન ચરન ડોલ્યાન્ની પાહીન રુપ તુજ્હે પ્રેમે આંલગીન આનંદેન પુજીન ભાવેં ઉવાલીન મ્હાને નમઃ
ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવત્વમેવ વિધ્યા દ્રવીન્મ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમં દેવ દેવં


કાયેન વાચ મનદેન્દ્રીયૈર્વા બુધ્ધ્યાત્માન વા પ્રકૃતિસ્વભાવા કરોમી યાદ્યત શકલમ પરસ્મી નારાયણાયેતી સમર્પયામી અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરી શ્રીધરં માધવમ ગોપીકા વલ્લભમ જાનકીનાયકં રામચન્દ્રં ભજે
હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે… હરે ક્રીષ્ના હરે ક્રીષ્ના, ક્રીષ્ના ક્રીષ્ના હરે હરે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *